СТАТУТ

ПРОФСПІЛКА

«ЄДНІСТЬ ПІДПРИЄМЦІВ»

 І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.            Профспілка «Єдність підприємців» є добровільною неприбутковою профспілковою організацією, що об’єднує підприємців, пов’язаних спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання), яка створена з метою реалізації мети та завдань передбачених цим Статутом.

Сфера діяльності Профспілки «Єдність підприємців» - територіальна, вона має місцевий статус, і діє на території міста Краматорськ.

1.2.            Профспілка «Єдність підприємців» діє у відповідності до Конституції України, Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», КЗпП України, чинного законодавства, Загальної Декларації прав людини, Конвенції Міжнародної Організації Праці, цим Статутом.

1.3.            Повне найменування Організації: Профспілка «Єдність підприємців». Діяльність Профспілки «Єдність підприємців» будується на принципах законності, гласності та самоврядування.

1.4.            Для досягнення своїх цілей та завдань Профспілка «Єдність підприємців» може співпрацювати з різними профспілковими та іншими організаціями, делегувати їм частину своїх прав і повноважень, якщо діяльність цих організацій не суперечить, і спрямована на досягнення цілей Профспілки «Єдність підприємців». Профспілка «Єдність підприємців» може співпрацювати з профспілками інших країн, може входити до міжнародних профспілкових та інших міжнародних організацій та об’єднань, які представляють інтереси працівників та підприємців, брати участь в їх діяльності.

1.5.             Профспілка «Єдність підприємців» є юридичною особою з моменту затвердження конференцією Статуту, має власне майно, може виступати і позивачем, і відвідачем у суді у відповідності до чинного законодавства, може мати круглу печатку та штампи, бланки, символіку зі своєю назвою; відкриває необхідні рахунки в установах банків.

1.6.            Символіка Профспілки «Єдність підприємців» реєструється в установленому Законом порядку.

1.7.             Профспілка «Єдність підприємців» є частиною національного та міжнародного профспілкового руху.

1.8.            Місцезнаходження (юридична адреса) виборних органів Профспілки «Єдність підприємців»: 84330, Україна, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Маріупольська, будинок 7.

 

ІІ. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ

2.1.            Основною метою діяльності Профспілки «Єдність підприємців» є представництво, здійснення та захист трудових, соціально - економічних прав та інтересів членів Профспілки «Єдність підприємців».

2.2.            Основними завданнями Профспілки «Єдність підприємців» є:

- представництво інтересів членів Профспілки «Єдність підприємців» у взаємовідносинах з роботодавцями, а також, органами державної влади та органами місцевого самоврядування на основі системи колективних договорів та угод, а також відповідно до законодавства України;

-                     здійснення контролю за виконанням колективних договорів та угод між підприємцями та орендаторами, органами виконавчої влади;

-                     прийняття участі у розробленні та здійсненні державної політики у галузі трудових відносин, оплати праці, охорони праці, соціального захисту тощо;

-                     забезпечення захисту членів профспілки від безробіття та його наслідків згідно чинного законодавства;

-                     прийняття участі у визначенні головних критеріїв життєвого рівня, прожиткового мінімуму, а також мінімальних розмірів заробітної плати, пенсій, соціальних виплат, політики ціноутворення, розробці соціальних програм;

-                     приймає участь в управлінні державним соціальним страхуванням;

-                     здійснення громадського контролю за реалізацією прав членів Профспілки «Єдність підприємців» у сфері охорони здоров’я, медико-соціальної допомоги тощо;

-                     інші завдання, що сприяють досягненню мети Профспілки «Єдність підприємців».

2.3.            Для виконання завдань Профспілки «Єдність підприємців» в установленому законом порядку:

-                     організує та проводить страйки, збори, мітинги, походи і демонстрації на захист трудових і соціально - економічних прав та інтересів своїх членів;

-                     одержує безкоштовно інформацію від роботодавців або їх об’єднань, органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань, що стосуються трудових і соціально-економічних прав та законних інтересів своїх членів;

-                     організовує навчання, підвищення кваліфікації профспілкового активу, створює навчальні, культурно - освітні заклади, дослідні, соціально - аналітичні установи, а також правові, статистичні, соціологічні навчальні центри та центри незалежних експертиз;

-                     здійснює громадські екологічні експертизи, здійснює іншу незаборонену законом діяльність у цій сфері;

-                     може здійснювати необхідну господарську і фінансову діяльність шляхом створення в установленому законодавством порядку підприємств, установ або організацій із статусом юридичної особи, формує відповідні фонди, кредитні спілки тощо;

-                     засновує засоби масової інформації для висвітлення своєї діяльності та забезпечує інформування членів профспілки через засоби масової інформації та інші друковані та електронні видання.

III. УМОВИ І ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ В ЧЛЕНИ ПРОФСПІЛКИ «ЄДНІСТЬ ПІДПРИЄМЦІВ» ТА ВИБУТТЯ З НЕЇ, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ

3.1.            Членами Профспілки «Єдність підприємців» можуть бути громадяни України, які працюють на підприємстві, в установі, організації незалежно від форм власності і видів господарювання, у фізичної особи, яка використовує найману працю; особи, які забезпечують себе роботою самостійно, фізичні особи – підприємці , особи, які навчаються у вищих, середньо - спеціалізованих та професійно - технічних навчальних закладах; особи, що забезпечують роботою інших осіб (підприємці); особи, які звільнилися з роботи чи служби у зв’язку з виходом на пенсію або які тимчасово не працюють.

3.2.            Вступ у члени Профспілки «Єдність підприємців» здійснюється в індивідуальному порядку за особистою заявою до голови Ради Профспілки «Єдність підприємців». Заява розглядається у семиденний строк.

3.3.            Вихід з Профспілки «Єдність підприємців» проводиться за особистою заявою члена Профспілки «Єдність підприємців» у тому ж порядку, що і вступ.

3.4.            Виключення із членів Профспілки «Єдність підприємців» може бути здійснено органом, що здійснив прийом у члени Профспілки «Єдність підприємців» або за рішенням вищестоящих профспілкових органів у випадках:

-                      навмисних дій члена Профспілки «Єдність підприємців», які причинили або могли причинити шкоду (матеріальну чи моральну) Профспілці «Єдність підприємців» та її репутації;

-                     зловживань службовим становищем та порушень Статутних вимог Профспілки «Єдність підприємців» з боку її членів;

-                     довгострокові, більше 3-х місяців, несплати членських внесків.

Виключення із членів Профспілки «Єдність підприємців», з ініціативи профспілкового органу, що здійснив прийом у члени Профспілки «Єдність підприємців» осіб, які обрані до складу Ревізійної комісії чи до складу вищестоящого профспілкового органу, не може бути здійснено без згоди відповідно цього профспілкового органу або цієї Ревізійної комісії.

3.5.            Профспілковий орган первинної організації чи вищестоящий профспілковий орган, які прийняли рішення про виключення з членів Профспілки «Єдність підприємців», можуть відновлювати права члена Профспілки «Єдність підприємців».

3.6.            Член Профспілки «Єдність підприємців» має право:

-                     обирати та бути обраним в профспілкові органи;

-                     звертатись в усі профспілкові органи за захистом своїх трудових, соціально- економічних прав та інтересів;

-                     звертатись в усі профспілкові органи з питаннями, зауваженнями, пропозиціями та вимагати відповідей по суті звернень;

-                     бути членом іншої профспілки;

-                     безкоштовно отримувати юридичні консультації та допомогу у зв’язку з реалізацією своїх трудових, соціально - економічних прав та інтересів;

-                     отримувати адресну матеріальну допомогу, інші види матеріальної допомоги та пільги, що встановлюються Профспілковою організацію «Єдність підприємців».

3.7.      Член Профспілки «Єдність підприємців» зобов’язаний виконувати Статут Профспілки «Єдність підприємців», приймати участь у роботі первинної організації Профспілки «Єдність підприємців», виконувати рішення профспілкових органів та своєчасно сплачувати внески.

IV. СТРУКТУРА ОРГАНІЗАЦІЇ

4.1.            Первинна профспілка є основною організаційною ланкою Профспілки «Єдність підприємців», створюється на засадах добровільності, за місцем трудової діяльності (навчання) або за територіальною ознакою (місцем проживання), здійснює ті ж функції, виконує ті ж завдання, вирішує ті ж питання що і Профспілка «Єдність підприємців» у цілому згідно цього Статуту.

4.2.            Первинна профспілка (профгрупа) створюється при наявності не менше трьох членів профспілки. Первинна організація вважається створеною, якщо її члени або уповноважені ними особи підписали рішення про створення первинної організації та вступ до Профспілки «Єдність підприємців». Вищим органом первинної профспілки є профспілкові збори, які скликаються в міру необхідності але не рідше двох разів на рік вищестоящим органом Профспілки «Єдність підприємців», або на вимогу 1/3 членів профспілки. На зборах обирається профспілковий орган - профорганізатор чи профспілковий комітет.

4.2.1. Збори первинної профспілки:

-                     обирають профспілковий комітет (профорганізатора) та Ревізійну комісію (ревізора);

-                     організовують виконання розпоряджень, рішень та постанов Ради профспілки «Єдність підприємців»;

-                     заслуховують звіти профспілкового комітету (профорганізатора) та Ревізійної комісії (ревізора);

-                     визначають основні напрямки своєї профспілкової діяльності;

-                     схвалюють колективний договір (угоду) з адміністрацією підприємства, установи, організації або ринку;

-                     приймають рішення про передачу частини повноважень зборів до профспілкового комітету (профорганізатора) або його голові.

4.2.2. Профспілковий орган первинної профспілки - профспілковий комітет (профорганізатор), що складається з трьох осіб, що керує профспілковою роботою у період між зборами. Профспілковий комітет очолює голова, який, як і профорганізатор, є розпорядником майна та коштів первинної профспілки. Голова комітету (профорганізатор) несе особисту відповідальність за виконання статутних вимог. Всі органи первинної профспілки обираються на дворічний строк, з правом переобрання.

Голова профспілкового комітету (профорганізатор) первинної профспілки без доручення діє від її імені, представляє інтереси цієї організаційної ланки в усіх державних органах, підприємствах, установах та організаціях. Профспілковий комітет (профорганізатор) первинної профспілки:

-                     здійснює поточне керівництво роботою відповідної первинної організації Профспілки «Єдність підприємців»;

-                     виконує рішення зборів первинної профспілки, забезпечує виконання рішень Конференції та Ради Профспілки «Єдність підприємців», конференцій вищестоящих профспілкових органів, рішень ревізійних комісій;

-                     укладає та контролює виконання колективних та індивідуальних договорів, звітує про його виконання на загальних зборах трудового колективу, звертається з вимогою до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб за невиконання умов колективного або індивідуального договору;

-                     разом з роботодавцем або орендодавцем вирішує питання запровадження, перегляду та змін норм або умов праці;

-                     разом з роботодавцем розроблює напрямки розподілу коштів фонду споживання, бере участь у вирішенні питань оплати праці працівників підприємств, форм і системи оплати праці, розцінок, тарифних сіток, схем посадових окладів, умов запровадження та розмірів надбавок, доплат, виплат; разом з роботодавцем вирішує питання робочого часу і часу відпочинку, погоджує графіки змінності та надання відпусток, запровадження підсумкового обліку робочого часу, дає дозвіл на проведення надурочних робіт, робіт у вихідні дні тощо;

-                     разом з роботодавцем або орендодавцем вирішує питання соціального розвитку підприємства, території чи об’єкта, поліпшення умов праці, матеріально- побутового, медичного обслуговування працівників та орендаторів; бере участь у вирішенні соціально - економічних питань, визначенні та затвердженні переліку і порядку надання працівникам соціальних пільг; бере участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства, установи, організації;

-                     представляє інтереси працівників або орендаторів за їх дорученням при розгляді трудових індивідуальних спорів та у колективному трудовому спорі, сприяє його вирішенню;

-                     приймає рішення про вимогу до роботодавця або орендодавця розірвати трудовий договір (контракт) з керівником підприємства, установи, організації або ринку, якщо він порушує законодавство про працю, про охорону праці, ухиляється від участі у переговорах щодо укладення або змін колективного договору; не виконує зобов’язань за колективним договором, якщо цей виборний орган профспілки підписав цей колективний договір; дає згоду або відмовляє у дачі згоди на розірвання трудового договору з працівником з ініціативи роботодавця у випадках, передбачених законами; бере участь у розслідуванні нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, роботі комісії з питань охорони праці, здійснює контроль за відшкодуванням підприємством, установою або організацією шкоди, заподіяної працівникам каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, пов’язаним з виробництвом або виконанням ним трудових обов’язків;

-                     здійснює громадський контроль за виконанням роботодавцем законодавства про працю та охорону праці, за забезпеченням на підприємстві, в установі або організації безпечних та нешкідливих умов праці, виробничої санітарії. Правильним застосуванням установлених умов оплати праці, вимагає усунення недоліків;

здійснює контроль за підготовкою та поданням роботодавцем документів, необхідних для призначення пенсій працівникам і членам їх сімей;

-                     здійснює контроль за наданням пенсіонерам та інвалідам, які до виходу на пенсію працювали на підприємстві, в установі або організації, права користування нарівні з його працівниками наявними можливостями щодо медичного обслуговування, забезпечення житлом, путівками до оздоровчих і профілактичних закладів та іншими соціальними послугами і пільгами згідно із статутом підприємства, установи або організації та колективним договором;

-                     здійснює контроль за державним соціальним страхуванням працівників у призначенні допомоги з соціального страхування, направляє працівників на умовах, передбачених колективним договором або угодою, до санаторіїв, профілакторіїв і будинків відпочинку, туристичних комплексів, баз та оздоровчих закладів, перевіряє організацію медичного обслуговування працівників та членів їх сімей;

-                     разом з роботодавцем розподіляє в установленому порядку жилу площу в будинках, збудованих за кошти або за участю підприємства, установи або організації, а також ту жилу площу, яка надається власникові у розпорядження в інших будинках, контролює житлово - побутове обслуговування працівників;

-                     подає звіт про свою діяльність на зборах не рідше одного разу на рік та до вищестоящого профспілкового органу Профспілки «Єдність підприємців» у встановлені строки;

-                     може делегувати частину своїх повноважень голові профспілкового комітету (профорганізатору).

4.2.3. Первинна профспілка набуває статус юридичної особи на підставі цього Статуту та повинна повідомити відповідне управління юстиції про належність до Профспілки «Єдність підприємців».

4.2.4. Первинна профорганізація може мати печатки та штампи встановленого зразку, має рахунки у банках, які відкриваються (закриваються) за письмовим дозволом вищестоящого профспілкового органу Профспілки «Єдність підприємців».

V. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ПРОФСПІЛКИ «ЄДНІСТЬ ПІДПРИЄМЦІВ»

5.1. Конференція Профспілки «Єдність підприємців»

5.1.1.      Вищим органом Профспілки «Єдність підприємців» є Конференція, яка скликається Радою або Головою Ради не рідше одного разу на один рік. Конференція також скликається на вимогу не менше 1/2 первинних організацій, які входять до Профспілки «Єдність підприємців». Делегатом Конференції за посадою є Голова Ради Профспілки «Єдність підприємців». Форми голосування (відкрите, закрите), порядок виборів, чисельний склад Ради та Контрольно - ревізійної комісії Профспілки «Єдність підприємців» встановлюється Конференцією.

До компетенції Конференції відноситься:

-                   заслуховування та затвердження звітів Ради та Контрольно - ревізійної комісії Профспілки «Єдність підприємців»;

-                    прийняття Статуту Профспілки «Єдність підприємців», та Положення про Контрольно - ревізійну комісію Профспілки «Єдність підприємців» та внесення змін до них;

-                    визначення основних пріоритетів та напрямків діяльності Профспілки «Єдність підприємців», розгляд та вирішення найважливіших питань профспілкового життя, визначення завдань Профспілки «Єдність підприємців» в міжнародному профспілковому русі;

-                   вибори (перевибори) Голови Ради Профспілки «Єдність підприємців», членів Ради, Контрольно - ревізійної комісії строком на 3 роки;

-                   прийняття рішень щодо реорганізації (злиття, приєднання, перетворення) чи ліквідації (саморозпуску) Профспілки «Єдність підприємців»;

-                   може передавати частину своїх повноважень Раді Профспілки «Єдність підприємців».

5.1.2.      Конференція є легітимною, якщо в її роботі взяло участь не менше 2/3 первинних організацій і присутні не менше 2/3 обраних делегатів. Норму представництва на конференції визначає Рада Профспілки «Єдність підприємців».

5.1.3.      Позачергова конференція Профспілки «Єдність підприємців» проводиться або за рішенням Ради, або Контрольно - ревізійної комісії, або 1/2 первинних організацій, які входять до Профспілки «Єдність підприємців».

5.1.4.      У разі неможливості скликання Конференції Голова Ради може прийняти рішення про проведення заочної Конференції шляхом опитування повноважних представників первинних організацій.

5.1.5.      Рішення Конференції Профспілки «Єдність підприємців» вважається прийнятими, якщо за них проголосувало звичайна більшість присутніх, окрім випадків, визначеним Статутом.

 

5.3. Рада Профспілки «Єдність підприємців»

5.2.1        Рада Профспілки «Єдність підприємців» є керівним представницьким органом в період між Конференціями.

5.2.2        Рада складається з Голови Профспілки «Єдність підприємців», представників організацій, які входять до складу Профспілки «Єдність підприємців».

5.2.3        Рада скликається не рідше одного разу на рік для вирішення потреб Профспілки «Єдність підприємців».

5.2.4        Рада Профспілки «Єдність підприємців»:

-                     в період між Конференціями керує усією діяльністю Профспілки «Єдність підприємців», забезпечує виконання завдань Профспілки «Єдність підприємців», передбачених цим Статутом та розробляє і приймає рішення з реалізації основних напрямків діяльності Профспілки «Єдність підприємців»;

-                     приймає Постанови, Положення, Інструкції, інші нормативні акти з питань профспілкової діяльності, які є обов’язковими для виконання нижчестоящими організаційними ланками та їх профспілковими органами, затверджує зразки печаток і штампів для профспілкових органів Профспілки «Єдність підприємців», затверджує зразок профспілкового квитку;

-                     в разі необхідності обирає заступника Голови Профспілки «Єдність підприємців»;

-                     встановлює порядок розподілу та передачі майна до організаційних ланок Профспілки «Єдність підприємців»;

-                     приймає участь в управлінні державним соціальним страхуванням згідно чинного законодавства України;

-                     розглядає питання, пов’язані з порушенням Статуту та Положення про Контрольно - ревізійну комісію членами Профспілки «Єдність підприємців», організаційними ланками, профспілковими органами Профспілки «Єдність підприємців» чи їх діями, що дискредитує Профспілку «Єдність підприємців» та визначає міру їх відповідальності;

-                     створює служби правової допомоги та відповідні інспекції, комісії, затверджує положення про них, забезпечує юридичну та надає матеріальну допомогу членам Профспілки «Єдність підприємців»;

-                     розробляє та затверджує символіку Профспілки «Єдність підприємців», приймає рішення про заснування засобів масової інформації;

-                     приймає рішення про створення та підтримку страхових та кредитних спілок, відповідних фондів;

-                     може передавати частину своїх прав та повноважень Голові Ради Профспілки «Єдність підприємців».

5.2.5        Рада Профспілки «Єдність підприємців» підзвітна і підконтрольна Конференції.

5.2.6        В Профспілці встановлюється наступний порядок і терміни звітності виборних органів Профспілки перед членами профспілки, контроль за діяльністю виборних органів профспілки:

- Профспілкові комітети (профорганізатори) первинних профспілкових організацій Профспілки звітують про свою діяльність перед Конференціями, зборами членів Профспілки не рідше одного разу на рік;

- Голова Ради Профспілки звітує про свою діяльність один раз на рік на Конференції Профспілки;

 

5.3. Голова Ради Профспілки «Єдність підприємців»

5.3.1        Голова Ради Профспілки «Єдність підприємців» є вищою виборною посадовою особою Профспілки «Єдність підприємців».

5.3.2        Голова Ради Профспілки «Єдність підприємців» обирається Конференцією Профспілки «Єдність підприємців» терміном на 3 роки.

Голова Ради підзвітний Конференції, а в період між Конференціями - Раді Профспілки «Єдність підприємців».

5.3.3        Голова Ради:

-           представляє Профспілкову організацію «Єдність підприємців» у відносинах з органами державної влади та управління, громадськими формуваннями, зарубіжними й міжнародними організаціями;

-                     підписує документи від імені Профспілки «Єдність підприємців»;

-                     має право першого підпису на фінансових документах;

-                     оперативно розпоряджається коштами і майном Профспілки «Єдність підприємців»;

-                     приймає рішення по поточних питаннях;

-                     без доручення укладає договори та інші угоди, представляє Профспілкову організацію «Єдність підприємців» в усіх державних органах, органах місцевого самоврядування, судах, підприємствах, установах та організаціях усіх форм власності в Україні та за кордоном;

-                     формує та здійснює управління штатним апаратом Профспілки «Єдність підприємців», має право прийому та звільнення працівників, а також інші права передбачені трудовим законодавством України;

-                     здійснює інші заходи, пов’язані з виконанням статутних завдань Профспілки «Єдність підприємців».

 

5.4. Контрольно - ревізійна комісія

 

5.4.1        Контрольно - ревізійна комісія (КРК) Профспілки «Єдність підприємців» здійснює контроль за діяльністю Профспілки «Єдність підприємців».

5.4.2        Контрольно - ревізійна комісія обирається Конференцією і підзвітна лише їй. Голова КРК обирається з її складу Конференцією.

5.4.3        Контрольно - ревізійна комісія:

-                     здійснює перевірки фінансово-господарської діяльності Профспілки «Єдність підприємців»;

-                     контролює дотримання Статуту Профспілки «Єдність підприємців» і дає висновки щодо фактів його порушення;

-                      вирішує суперечки між органами, посадовими особами та первинними організаціями Профспілки «Єдність підприємців».

5.4.4        Контрольно - ревізійна комісія Профспілки «Єдність підприємців» має право виконувати обов’язки як самостійно, так і залучати до цього інших фахівців.

5.4.5        У випадку дострокового припинення повноважень членів КРК довибори в комісію проводяться Радою Профспілки «Єдність підприємців» за пропозицією членських організацій.

5.4.6        Термін повноважень дообранного члена КРК не може перевищувати строку повноважень КРК.

VI. ПРОФСПІЛКА «ЄДНІСТЬ ПІДПРИЄМЦІВ» ТА МІЖНАРОДНИЙ ПРОФСПІЛКОВИЙ РУХ

6.1       Профспілка «Єдність підприємців» інтегрується в міжнародний профспілковий рух, може входити до міжнародних профспілкових організацій та об’єднань, здійснювати загальні заходи, передбачені їх статутними та програмними документами.

6.2       Профспілка «Єдність підприємців» встановлює та розвиває на відповідних рівнях зв’язки з національними профцентрами зарубіжних країн та їх об’єднаннями, окремими закладами, установами, з якими існують історичні, культурні та економічні зв’язки та з країнами поселення української діаспори; міжнародними профспілковими організаціями та об’єднаннями, позаурядовими та міжурядовими організаціями, які представляють інтереси працівників та підприємців, укладає з ними договори та угоди про співробітництво, здійснює спільні заходи.

6.3. Профспілка «Єдність підприємців», її організаційні ланки вивчають, використовують та поширюють досвід зарубіжних профцентрів, здійснюють обмін делегаціями, спеціалістами, інформацією, розвивають зв’язки в галузі культури, спорту, туризму, господарської діяльності, інших сферах відповідно до законодавства України та на основі міжнародного права.

 

VIІ. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ КОШТІВ ПРОФСПІЛКИ «ЄДНІСТЬ ПІДПРИЄМЦІВ» ТА НАПРЯМКИ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ

7.1.      Фінансова діяльність Профспілки «Єдність підприємців» пов’язана з вирішенням статутних цілей і завдань Профспілки «Єдність підприємців» та згідно з законодавством України не контролюється державними органами.

7.2.      Кошти і майно Профспілки «Єдність підприємців» складаються з вступних та щомісячних профспілкових внесків, відрахувань підприємств, установ або організацій на культурно-масову і спортивну роботу, пожертвувань та інших добровільних надходжень юридичних та фізичних осіб, рухомого та нерухомого майна, майнових прав, роялті, придбаних самостійно чи отриманих безкоштовно від інших юридичних осіб, надходжень від проведення статутної діяльності, надходжень від господарської та фінансової діяльності, створених Профспілковою організацію «Єдність підприємців», установ або організацій, інших надходжень, не заборонених законодавством України.

7.3.      Від імені членів Профспілки «Єдність підприємців» право розпорядження коштами, іншим майном Профспілки «Єдність підприємців», що належить її на праві власності, належить Голові Ради Профспілки «Єдність підприємців».

7.4.      Розмір та порядок сплати членських внесків встановлюється Радою Профспілки «Єдність підприємців».

7.5.      Кошти Профспілки «Єдність підприємців» витрачаються на фінансування цільових програм і заходів, утримання апарату, потреби первинних організацій за кошторисом, що затверджується Радою.

7.6. Забороняється розподіл коштів Профспілки «Єдність підприємців» або їх частини серед засновників (учасників), членів Організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

 

VIІІ. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, НЕОБХІДНОЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ СТАТУТНИХ ЗАВДАНЬ ПРОФСПІЛКИ.

 

8.1.            Для виконання статутних завдань Профспілка «Єдність підприємців» може створювати підприємства, установи або організації з правами  юридичної особи, формувати відповідні фонди, кредитні спілки.

8.2.            Метою та завданнями цих підприємств, установ або організацій є діяльність спрямована на поліпшення та зміцнення  фінансового стану чи матеріально-технічної бази Профспілки «Єдність підприємців», створення  нових робочих місць  переважно для її членів.

8.3.            Безпосередній контроль за діяльністю створених у рамках профспілки підприємств, установ або організацій здійснює Ревізійна комісія відповідної організаційної ланки.

8.4.            Реорганізація або ліквідація підприємств, установ, організацій профспілки може здійснюватися за рішенням Конференції Профспілки «Єдність підприємців».

 

IX. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ПРОФСПІЛКИ «ЄДНІСТЬ ПІДПРИЄМЦІВ»

 

9.1.            Зміни до Статуту Профспілки «Єдність підприємців» вносяться рішенням Конференції Профспілки «Єдність підприємців».

9.2.            Пропозиції, щодо обґрунтування їх доцільності, подаються  членами Профспілки «Єдність підприємців» у письмовій формі до Ради Профспілки «Єдність підприємців», яка в місячний термін приймає відповідну постанову та інформує про це профспілковий орган відповідної первинної організації. Зміни до Статуту Профспілки «Єдність підприємців» вносяться та приймаються на Конференції Профспілки «Єдність підприємців» 3/4 голосів присутніх, та реєструються у встановленому законодавством порядку, шляхом викладення Статуту у новій редакції.

 

Х. ПОРЯДОК РЕОРГАНІЗAЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЇ ПРОФСПІЛКИ «ЄДНІСТЬ ПІДПРИЄМЦІВ», ЇЇ ПЕРВИНИХ ОРГАНІЗАЦІЇ.

 

10.1.        Первинна організація Профспілки «Єдність підприємців» може бути реорганізована або ліквідована за рішенням відповідних зборів у встановленому порядку або за вимогою вищестоящого профспілкового органу. Таке рішення повинно бути обґрунтовано. У разі ліквідації первинної організації Профспілки «Єдність підприємців» її кошти та майно використовуються на цілі і по напрямкам, які визначені вищестоящим профспілковим органом чи Радою Профспілки «Єдність підприємців».

10.2.        Профспілка «Єдність підприємців» може бути реорганізована або ліквідована за рішенням Конференції, якщо за її рішення проголосувало не менше 3/4 делегатів. Ліквідація Профспілки «Єдність підприємців» може бути здійснена також за рішенням суду.

10.3.        У разі ліквідації первинної організації або Профспілки «Єдність підприємців» її Рада створює відповідну ліквідаційну комісію, яка складає ліквідаційний баланс і подає його на розгляд Ради.

10.4.        У разі ліквідації первинної організації чи Профспілки «Єдність підприємців», звільненим працівникам профспілкових органів гарантується забезпечення трудових прав, передбачених чинним законодавством.

10.5.        Заборонена передача активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). 

10.6.        Профспілка «Єдність підприємців» вважається ліквідованою з дня виключення її з державного реєстру.